Viden om Vinduer

Guide til istandsættelse af gamle vinduer og valg af nye vinduer
samt gennemgang af vinduets konstruktion, typer og historie.

Registrering og vurdering

Enhver vinduesrenovering starter med registrering af den aktuelle tilstand. Man skal især se på om skaderne er ukritiske eller kritiske, samt på omfanget. Efterfølgende foretages en vurdering af hvad der skal til for at udbedre skaderne.

Kun hvis der er mange om­fattende kri­­tiske ska­der, bør man overveje at udskifte gamle vin­duer. De originale vin­duer pas­ser alt andet lige bedst til bygningerne, og hvis ikke der er omfattende kritiske skader er kvaliteten i reglen god.Der kan være særlige forhold som flytter grænsen for hvad der kan betale sig.

Hvis fx det ek­siste­ren­de malinglag indeholder Litopone, kræ­ver det en totalafrens­ning inden der kan genbehandles, og det er relativt dyrt.

Omvendt: har vinduerne man­ge fine profileringer, udskæringer og  de­­tal­jer samt håndsmedede beslag, kan der udføres meget istand­sæt­tel­ses­arbejde for dèt, det koster at gen­ska­be detaljerne i et helt nyt vindue.

Et vigtigt punkt er om vin­­­duerne generelt kan repareres uden at glas­set skal tages ud. Det kan volde van­ske­ligheder også for mange profes­sio­nelle at få demonteret glasset uden at ødelægge det.

En del gamle malinger indeholder bly i stør­re eller mindre mængder. Ge­ne­relt gør blyholdig maling mindst skade på mil­jøet - og mest gavn som fungicid - hvis malingen bliver på vinduet og det bevares.

Forbered registreringen af vinduer. Se hvor de typiske steder med skader er, hvad selve registreringen omfatter og hvilke redskaber der er brugbare ved registreringen.

Træværk undersøges dels visuelt, dels ved at stikke i det med spidsen af en lommekniv. Jo længere kniven trænger ind, jo mere nedbrudt er træet. I almindeligt sundt træ trænger en kniv kun 2-3 mm ind

Vinduesmaling undersøges primært visuelt, men man kan også bruge lommekniven til at kratte lidt i overfladen.

Nogle beslag bliver mindre funktionsdygtige med alderen; hasper bliver fyldt med maling, koblingsbeslag ligeså, vendebeslag kan gå trægt p.g.a. skidt og manglende smøring.

Glasmontering har sjældent i sig selv kritiske skader, men utilstrækkelig tætning mellem glas og træ giver risiko for udvikling af alvorlige rådskader i træværket.

Nedbrudte sålbænke og forkerte konstruktioner kan på sigt føre til alvorlige skader på både vinduer og ydervæg - råd og svamp, skimmelsvamp (dårligt indeklima) m.m.

En utæt fuge fører til at isoleringen bagved bliver fugtig. Det er dårligt for isoleringsevnen. Hvis vinduet er af træ kan fugten skade træet, særlig hvis det er en diffusionslukket fuge. Hvis fugen er meget nedbrudt kan det give træk.